<%>PHP <%> /** * The base configurations of the WordPress. * * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix, * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host. * * This file is used by the wp-config.php creation script during the * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file * to "wp-config.php" and fill in the values. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'kkurs'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'kkurs'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', 'GanimeCubuk2'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', 'kkurs.db.5600338.hostedresource.com'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'u$W5489z1w8>i[O9R{_Jw9Pod$kW>OClz!_,^*cw:6C-E[C7+BTLW-~%/GhgdVU&'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'qLFNG?WPWa23*`^3v}KR .H,J:2)o(leu;wL.j$i]WQC$(:vr3f[ SSt|)E~88~seDAsZ%-:a_nIaXn{'); define('NONCE_KEY', '?{U(fhbiR#Akc+I+l:JjOtKXo_25iOl_;<:]R1c[z4{A;Ye0k/$m/-hprfG{jg{_'); define('AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('LOGGED_IN_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); define('NONCE_SALT', 'eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin'); /**#@-*/ /** * WordPress veritabanı tablo ön eki. * * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz. * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen. */ $table_prefix = 'ganime_'; /** * WordPress yerel dil dosyası, varsayılan ingilizce. * * Bu değeri değiştirmenize gerek yok! Zaten Türkçe'ye ayarlı. * tr_TR.mo Türkçe dil dosyasının wp-content/languages dizini altında olduğundan emin olun. * Türkçe çeviri hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletisim@wordpress-tr.com adresine iletebilirsiniz. * */ define ('WPLANG', 'tr_TR'); /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. */ define('WP_DEBUG', false); /* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Call to undefined function wp() in D:\Hosting\5600338\html\ganimec\wp-blog-header.php on line 46